Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die in de shops op onze website (www.slagerijsmolders.nl hierna te noemen: “de Website”) aangeboden worden. Door het plaatsen van een bestelling accepteert de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Slagerij Ruud en Brenda Smolders behoudt het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en aan te vullen.

Totstandkoming van de overeenkomst
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten. De overeenkomst tussen de klant en Slagerij Ruud en Brenda Smolders komt tot stand door de bevestiging door Slagerij Ruud en Brenda Smolders van de bestelling door de klant aan het door de klant opgegeven e-mail adres. Voor het doen van een bestelling dient de klant het bestelformulier op de Website in te vullen en te verzenden door middel van de afgebeelde verzendbutton.

Slagerij Ruud en Brenda Smolders is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt aanvaard, deelt Slagerij Ruud en Brenda Smolders dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling mee.

De administratie van Slagerij Ruud en Brenda Smolders geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de gedane aanvragen en/of bestellingen. De klant erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Gegevens
De klant dient er zorg voor te dragen dat zijn gegevens waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot zijn e-mail adres, adresgegevens en betalingsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de klant dat hij wettelijk bevoegd is om op enige wijze gebruik te maken van de Website.

Slagerij Ruud en Brenda Smolders garandeert dat de gegevens van de klant met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, verkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijk bevel, dan wel in het kader van de uitbesteding van (een deel van) haar dienstverlening aan derden.

Slagerij Ruud en Brenda Smolders  zal de gegevens van de klant verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de klant na te kunnen komen en/of de aanvraag van de klant in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan het e-mail adres van de klant worden gebruikt om de klant op de hoogte te stellen van bepaalde soortgelijke producten en diensten die voor de klant aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij de klant hiertegen bezwaar maakt door contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De klant heeft recht op inzage in de eigen gegevens en kan deze desgewenst laten verwijderen of wijzigen door contact op te nemen met slagerij Smolders door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Slagerij Ruud en Brenda Smolders is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de klant en Slagerij Ruud en Brenda Smolders  of het gebruik van de aan de klant geleverde producten of diensten.

Onverminderd het vorenstaande, is de aansprakelijkheid van Slagerij Ruud en Brenda Smolders  uit welken hoofde dan ook beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel, naar keuze van Slagerij Ruud en Brenda Smolders , terugbetaling van de koopprijs.

De hiervoor beschreven beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Slagerij Ruud en Brenda Smolders.

Slagerij Ruud en Brenda Smolders is niet aansprakelijk voor onjuiste prijsopgaven en overige onjuistheden.

Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Bij verse producten kunnen de prijzen die op de Website zijn vermeld enigszins afwijken van de werkelijke prijzen. Ook de hoeveelheden terzake van verse producten kunnen enigszins afwijken van de bestelde hoeveelheid; de werkelijk geleverde hoeveelheden worden aan de klant in rekening gebracht.

Aanbiedingen zijn geldig voor de vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.

Slagerij Ruud en Brenda Smolders kan niet aan haar aanbiedingen, prijsopgaven en overige productinformatie worden gehouden als de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dat geval gelden de werkelijke prijzen en overige daadwerkelijke kenmerken van de producten.

Betaling
Er kan worden betaald met de op de site vermeldde betalingsmethoden. Deze kunnen in de toekomst aangepast en/of uitgebreid worden.

Slagerij Ruud en Brenda Smolders is niet aansprakelijk voor eventuele storingen tijdens de bestelling en/of de betaling.

Op de gekozen betaalmethode zijn de voorwaarden van de betreffende partij of bank van toepassing.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Slagerij Ruud en Brenda Smolders te melden.

Bij betaling via Ideal  geschiedt de betaling vooraf aan Slagerij Ruud en Brenda Smolders.  Indien het product wordt geretourneerd binnen de voorwaarden zal de betaling binnen dertig dagen geretourneerd worden via Slagerij Ruud en Brenda Smolders.

Als niet tijdig aan de betalingsverplichting wordt voldaan, behoudt Slagerij Ruud en Brenda Smolders het recht de overeenkomst en eventueel hiermee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden.

Levering
De op de Website opgegeven leveringsdata- en termijnen zijn als benadering opgegeven. Overschrijding van deze termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. Indien een product niet op voorraad is wordt de koper hier binnen 14 dagen bericht van. De koper heeft dan recht de bestelling zonder kosten te annuleren. De bestelling wordt geleverd zodra alle producten leverbaar zijn. Op verzoek kunnen producten die niet op voorraad zijn, nageleverd worden. Extra verzendkosten zijn dan voor rekening van de koper.

De bezorgkosten worden voor de desbetreffende shops op de Website vermeld. (prijswijzigingen voorbehouden)

Afkoelingsperiode en retouren
De klant is gerechtigd om zonder opgave van redenen de overeenkomst binnen zeven dagen na ontvangst van het product te ontbinden, tenzij het verse producten betreft. Slagerij Ruud en Brenda Smolders zal alsdan binnen dertig dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door de klant betaalde bedrag retourneren mits het product onbeschadigd is, niet gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking. De retourzending dient vooraf per e-mail te worden gemeld (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De kosten van het terugzenden van het desbetreffende product komen voor eigen rekening van de klant.

Klachtenregeling
De klant dient binnen 7 dagen na de ontvangst van de bestelde producten eventuele klachten aan Slagerij Ruud en Brenda Smolders te melden door contact op te nemen met [contactinformatie]. Slagerij Ruud en Brenda Smolders zal deze klacht in behandeling nemen en de klant daaromtrent telefonisch of per e-mail berichten.

Taal van de overeenkomst
Slagerij Ruud en Brenda Smolders is beschikbaar in het Nederlands. Dat is ook de taal die zal worden gebruikt voor de transacties en de verdere communicatie tussen de klant en Slagerij Ruud en Brenda Smolders.

Overmacht
In geval van overmacht is Slagerij Ruud en Brenda Smolders niet verplicht de verplichtingen en afspraken richting de klant na te komen. Slagerij Ruud en Brenda Smolders heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat  Slagerij Ruud en Brenda Smolders zijn verbintenis moet nakomen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter .

Indien en voorzover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Slagerij Ruud en Brenda Smolders zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Recepten

Wekelijks sturen wij een recept voor een smakelijke avondmaaltijd!